Zapobieganie wyciekom amoniaku w systemach chłodniczych

Zapobieganie wyciekom amoniaku: 6 pytań, na które muszą odpowiedzieć operatorzy systemów chłodzenia

Niedawny wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej w Kolumbii Brytyjskiej spowodował tragiczną śmierć trzech pracowników lodowiska i ewakuację całej społeczności. Ta druzgocąca wiadomość jest otrzeźwiająca dla tych z nas, którzy pracują w branży systemów chłodzenia. Prawdopodobnie jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z chłodnictwem amoniakalnym, ale czasy takie jak te przypominają nam, jak ważne jest zapewnienie, że polityka bezpieczeństwa jest wdrożona i praktykowana. Przypadkowemu uwolnieniu amoniaku można zapobiec poprzez podjęcie kroków mających na celu zapewnienie, że rury i zbiorniki są w najlepszym stanie technicznym.

W 1992 roku Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i Process Safety Management (PSM) wydały szczegółowe przepisy bezpieczeństwa dla zakładów, w których używa się ponad 10 000 funtów amoniaku i innych wysoce niebezpiecznych substancji chemicznych. Przepisy te mają zastosowanie do zakładów przetwórstwa żywności i napojów, lodowisk oraz innych obiektów magazynowych i dystrybucyjnych.

Organizacje takie jak Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) opracowały i wydały kodeksy, wytyczne i zalecane praktyki w celu określenia dopuszczalnych metod badawczych i dodatków dotyczących korozji i deuteracji materiałów.

Testowanie amoniakalnych układów chłodniczych

Czy posiadasz politykę regularnego sprawdzania rur przemysłowego systemu chłodniczego pod względem integralności mechanicznej?

Rury amoniakalnego systemu chłodniczego są stale narażone na cykle zamrażania i rozmrażania, niezależnie od tego, czy są zimne, ale powyżej temperatury zamarzania, gorące rurociągi gazowe w komorach chłodniczych, rurociągi powrotne odszraniania lub rurociągi napełniania zbiorników.

Nieizolowane rurociągi i związane z nimi komponenty można skontrolować wzrokowo pod kątem uszkodzeń lub deuteracji. W przypadku stwierdzenia, że obszary problemowe są dotknięte nawet najmniejszą korozją, należy je natychmiast oczyścić i poddać obróbce. Tam, gdzie wystąpiły ubytki w rurociągach lub materiale, należy zmierzyć grubość pozostałego metalu.

W przypadku zastosowania rurociągów izolowanych należy dokonać oględzin zewnętrznego stanu izolacji rurociągów i ich podpór. W przypadku stwierdzenia, że izolacja jest niewłaściwa lub uszkodzona, należy ją usunąć i zmierzyć grubość odsłoniętego rurociągu.
Zarówno zaizolowane, jak i niezaizolowane rurociągi są narażone na kondensację i zmiany temperatury, które powodują rozszerzanie i kurczenie się rur. Z tego powodu są one bardziej podatne na zmęczenie i przecieki.

Bariery paroszczelne i konserwacja układów chłodniczych

Czy rury były kontrolowane w sposób zapewniający utrzymanie bariery paroszczelnej w stanie nienaruszonym?

Aby właściwie ocenić stan rur, bez przebijania bariery paroszczelnej, ważne jest, aby w miarę możliwości stosować testy nieniszczące. Testy takie obejmują:

  1. Ultradźwiękowe badanie grubości: wykorzystuje fale ultradźwiękowe do wykrywania nieciągłości na powierzchni lub pod powierzchnią oraz do określania grubości.
  2. Badania radiograficzne: Penetruje materiał i rejestruje nieciągłości na filmie za pomocą promieniowania rentgenowskiego i gamma.
  3. Badanie magnetyczno-cząsteczkowe: Wykorzystuje prąd elektryczny i cząstki magnetyczne do identyfikacji nieciągłości.
  4. Badanie penetrantem ciekłym: Wskazuje nieciągłość w sposób widoczny poprzez penetrację cieczy w głąb powierzchni.

Te nieniszczące testy są najlepszymi metodami utrzymania bariery paroizolacyjnej w stanie nienaruszonym, bez uszczerbku dla funkcji systemu izolacyjnego. Są one przeprowadzane przez profesjonalnie wyszkolonych ekspertów i inspektorów zajmujących się konserwacją chłodni przemysłowych.

Izolacja układu chłodniczego

Czy któraś z izolacji jest mokra lub uszkodzona?

Należy ją natychmiast wymienić.

Ponieważ przemysłowe układy chłodnicze są zazwyczaj tak duże i złożone, izolacja odgrywa istotną rolę. Zazwyczaj znajduje się ona na rurociągach pomiędzy parownikiem a sprężarką (jak również na towarzyszących im zbiornikach i urządzeniach pomocniczych) i służy do minimalizowania zysków ciepła i zmniejszania obciążenia sprężarki (aby dowiedzieć się więcej o roli, jaką odgrywa izolacja w cyklu sprężania pary ).

Niezależnie od tego, czy jest to włókno szklane czy wełna mineralna, izolacja odgrywa dużą rolę w ograniczaniu zysków ciepła w układzie i zapewnieniu, że obciążenie sprężarki nie będzie nadmierne. Jednak ze względu na jej umiejscowienie w układzie chłodniczym jest ona łatwo podatna na zużycie, gromadzenie się wilgoci i normalne zużycie. Oczywiście każde uszkodzenie izolacji może przełożyć się na naruszenie integralności mechanicznej rurociągów.

Należy regularnie przeprowadzać kontrole wzrokowe całej izolacji. Jeśli którakolwiek z nich wydaje się nawet w niewielkim stopniu zawilgocona lub uszkodzona, należy ją natychmiast wymienić.

Dokumentacja kontroli systemu chłodzenia

Czy wszystkie rury posiadają odpowiednie oznakowanie i dokumentację?

Gdy przeprowadzane są badania nieniszczące w celu zmierzenia grubości ścianek rur i zbiorników oraz przewidzenia ich żywotności, są one zazwyczaj wykonywane przez certyfikowaną firmę zewnętrzną. Specjaliści z dziedziny chłodnictwa przemysłowego posiadają oficjalne przeszkolenie i sprzęt niezbędny do dokładnego przeprowadzenia testów pod kątem powyższych wymagań. Właściciele instalacji chłodniczych mogą być pewni, że ich urządzenia nie są narażone na ryzyko wycieku amoniaku, upewniając się, że system został dokładnie i prawidłowo sprawdzony przez tych specjalistów. Aby to zrobić, wystarczy sprawdzić metki z dokumentacją. Po zakończeniu inspekcji przez profesjonalistę, w formie metryczki przedstawiana jest następująca historia:

  1. Data badania
  2. Nazwisko osoby przeprowadzającej test
  3. Numer seryjny urządzenia
  4. Opis badania
  5. Wyniki badania.

Rurociągi bez odpowiedniego oznakowania i dokumentacji powinny być wymienione.

Szkolenie z zakresu układów chłodniczych

Czy Twój personel wie, jak ważne są regularne inspekcje?

Zapobieganie wyciekom amoniaku poprzez konserwację i inspekcje układu chłodniczego ma kluczowe znaczenie. Cały personel powinien być regularnie informowany o znaczeniu inspekcji rur i możliwości ich przeprowadzania. Jeśli potrzebują przypomnienia, dobrym bodźcem może być zamieszczenie tej listy wycieków amoniaku na kanadyjskich lodowiskach i wynikających z nich konsekwencji.

Właściciele systemów chłodniczych powinni zapewnić personelowi konserwacyjnemu regularne szkolenia w zakresie przeprowadzania kontroli wizualnych. Powinni oni być wyposażeni w informacje potrzebne do tego, aby wiedzieć, kiedy należy powiadomić specjalistę.

Zaplanowane corocznie badania nieniszczące

Czy Twoje rury są co roku profesjonalnie kontrolowane?

Chociaż powyższe organy regulacyjne nie podają konkretnych wymagań dotyczących procesu testowania mechanicznej integralności systemu, to jednak stwierdzają, że kontrole wizualne sprzętu i badania nieniszczące powinny być przeprowadzane corocznie. Chociaż przeszkolony personel konserwacyjny może być w stanie przeprowadzać kontrole wizualne, badania nieniszczące nie są wykonywane we własnym zakresie.

Należy zawrzeć umowę z certyfikowanymi inspektorami na wykonanie badań nieniszczących.

Kontakt z inspektorem amoniakalnych układów chłodniczych

Aby zapewnić mechaniczną integralność układu chłodniczego i bezpiecznie zabezpieczyć się przed przypadkowym uwolnieniem amoniakalnego czynnika chłodniczego, należy skontaktować się z firmą Industrial Refrigerated Systems.